Υπερασφάλεια Κατοικίας

Υπερασφάλεια Κατοικίας Υπερασφάλεια Κατοικίας

Ένα Συµβόλαιο - Πολλαπλές Καλύψεις

Το συµβόλαιο αυτό είναι σχεδιασµένο για να προσφέρει ολοκληρωµένη προστασία της κατοικίας. Περιλαµβάνει µία σειρά από καλύψεις ώστε να υπολογιστεί κάθε πιθανός κίνδυνος που µπορεί να προκύψει.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 1. Φωτιά, πτώση κεραυνού, αστραπή, υπόγεια φωτιά.
 2. Έκρηξη.
 3. Αεροπορικοί κίνδυνοι και πτώση αντικειµένων από αεροπλάνα ή ελικόπτερα.
 4. ∆ιάρρηξη, σπάσιµο, υπερχείλιση δεξαµενής νερού, συσκευής ή σωλήνας εκτός από λάκκους ή βιο- λογικούς σταθµούς (δεν καλύπτει απώλεια ή ζηµιά η οποία προκαλείται από κλοπή κατά το χρονικό διάστηµα που παραµένει το οίκηµα ακατοίκητο πέραν των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών).
 5. Σύγκρουση στο κτίριο από οποιοδήποτε µηχανο-κίνητο όχηµα, άλογο, άµαξα, το οποίο οπωσδή-ποτε δεν ανήκει ούτε βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του ασφαλισµένου ή κάποιου µέλους της οικογένειας.
 6. Σεισµός ή έκρηξη ηφαιστείου συµπεριλαµβανοµένης πληµµύρας ή ζηµιάς από τρικυµία σαν συνέπεια του σεισµού ή της έκρηξης ηφαιστείου.
 7. Θύελλα, καταιγίδα, τυφώνας, σίφουνας, κυκλώνας, πληµµύρα.
 8. Αναφορικά µε το περιεχόµενο, στην περίπτωση πληµµύρας ή τρικυµίας η οποία δεν είναι συνέπεια των περιπτώσεων που καλύπτονται από τις παραγράφους 6 και 7 (ανωτέρω) αλλά εξαιρείται η περιουσία η οποία µεταφέρεται ή τοποθετείται κατά την στιγµή του ατυχήµατος.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 1. *   Σπάσιµο καθρέφτη που βρίσκεται στο κτίριο (εξαιρούνται καθρέφτες ή καθρεφτάκια του χεριού).
 2. *   Απώλεια ή ζηµιά στα προσωπικά αντικείµενα του υπηρετικού προσωπικού του ασφαλισµένου µέχρι 15% των περιεχοµένων του συνολικού ποσού ασφαλείας.
 3. *   α) Λογικά πρόσθετα έξοδααλλαγής κατοικίας.
       β) Απώλεια ενοικίου το οποίο πληρωνόταν στον ασφαλισµένο (στην περίπτωση κατά την οποία το κτίριο έχει καταστεί ακατοίκητο λόγω ζηµιάς από κάποιον από τους καλυπτόµενους κίνδυνους).

* περιορίζονται όµως στο 10% του ολικού ποσού ασφαλείας για τα κτίρια και το περιεχόµενο.

 1. Η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου προς τους τρίτους σαν ιδιοκτήτης του κτιρίου ή σαν ενοικιαστής όσον αφορά:
  α) Σωµατικό τραυµατισµό από ατύχηµα.
  β) Ζηµιές στην περιουσία.
 2. Θάνατος του ασφαλισµένου ενόσω βρίσκεται στο κτίριο και προκλήθηκε από φωτιά ή κλοπή ή απόπειρα κλοπής (για ένα ποσό µέχρι €1000).

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Με επιπρόσθετο ασφάλιστρο το συµβόλαιο µπορεί να επεκταθεί.

Α.    Αναφορικά µε αντικείµενα από πλατίνα, χρυσάφι, ασήµι, κοσµήµατα, γούνες και πέραν του ενός τρίτου (1/3) επί του ποσού ασφαλείας
       όπως το παρέχει το συµβόλαιο.

Β.    Στην περίπτωση του τµήµατος 4, για να υπερκαλυφθεί ο περιορισµός των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, πέραν των οποίων
       δεν καλύπτει το συµβόλαιο, δίνεται επέκταση µε πληρωµή επιπρόσθετου ασφαλίστρου.

Γ.    Επίσης δίνεται επέκταση για κάλυψη της στέγης του κτιρίου π.χ. αντένες τηλεόρασης, δορυφορικές κεραίες, ηλιακούς πύργους κλπ.
      µε πληρωµή επιπρόσθετου ασφαλίστρου.

Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Κεντρικής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λτδ καθώς και το δίκτυο των συνεργατών µας σε όλη την Κύπρο είναι στη διάθεση σας για να σας δώσουν αναλυτικότερες πληροφορίες.