Υπερασφάλεια Επιχείρησης

Επιχείρηση

O σύγχρονος επιχειρηµατίας επενδύει κεφάλαια, χρόνο, γνώσεις και µεγάλη προσπάθεια για να δηµιουργήσει µια επιχείρηση βιώσιµη και ικανή να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του µέλλοντος.

Πόσο σίγουρος είναι όµως για το µέλλον της επιχείρησης του που µε τόσο κόπο δηµιούργησε όταν αυτή είναι εκτεθειµένη καθηµερινά σε πολυάριθµους κινδύνους;

Θα µπορούσε να δηµιουργήσει και πάλι από την αρχή αυτή την επιχείρηση µε δικά του κεφάλαια;

Μια άτυχη στιγµή µπορεί να καταστρέψει το οικοδόµηµα που στήθηκε µε κόπο και αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων µιας οικογένειας.

Είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε επιχείρηση µικρή ή µεγάλη να είναι ασφαλισµένη όσον αφορά καθηµερινούς κινδύνους στους οποίους βρίσκεται εκτεθειµένη.

Η Κεντρική Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ, ανταποκρινόµενη στους ρυθµούς της εποχής, δηµιούργησε την Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων, ένα βολικό και ευέλικτο ασφαλιστικό συµβόλαιο το οποίο είναι ένας συνδυασµός διαφόρων τύπων ασφαλειών, που όλες µαζί προσφέρουν το σωστό επίπεδο ασφάλισης για να καλύπτει τις ανάγκες του επιχειρηµατία. Το αποτέλεσµα είναι να απλοποιείται η διαχείριση των ασφαλειών της επιχείρησης, µε ένα έγγραφο, µια ηµεροµηνία ανανέωσης και ένα συγκεντρωτικό ασφάλιστρο και να αποφεύγεται η γραφειοκρατία.

Ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης ένα Ασφαλιστήριο Υπερασφάλειας Επιχειρήσεων εξασφαλίζει την βιωσιµότητα της σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής έτσι ώστε αν συµβεί το χειρότερο δεν θα παρασύρει µαζί του και την επιχείρηση σας.

Εµείς είµαστε κοντά σας για να καλύψουµε πιθανούς κινδύνους, ώστε να σας βοηθήσουµε να αναπτύξετε µε σιγουριά την επιχείρηση σας. Υποστηριζόµενοι από ισχυρούς και αξιόπιστους αντασφαλιστές είµαστε σε θέση να καλύψουµε τις ανάγκες λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και να προσφέρουµε την ασφάλιση που θα ανταποκρίνεται απόλυτα στις προσδοκίες σας.

Οι ασφαλιστικοί µας αντιπρόσωποι και οι συνεργάτες µας είναι πρόθυµοι να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τις ειδικές ασφαλιστικές ανάγκες της επιχείρησης σας και να σας συµβουλέψουν για το καλύτερο ασφαλιστικό πακέτο που θα είναι προσαρµοσµένο στα µέτρα σας.

Η Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων προσφέρει εννέα (9) τύπους καλύψεων που εξασφαλίζουν την επιχείρηση σας (κτίριο και περιεχόµενο) από µερική και ολική καταστροφή η οποία οφείλεται σε τυχαία, απρόβλεπτα και αιφνίδια αίτια και περιλαµβάνει τις ακόλουθες καλύψεις:

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 1. Ασφάλιση Φωτιάς και Ειδικών Κινδύνων
  • Φωτιά
  • Κεραυνός
  • Έκρηξη
  • Πτώση αεροσκάφους και αντικειµένων που πέφτουν από αυτό Θύελλα, καταιγίδα, πληµµύρα
  • ∆ιαρροή σωληνώσεων
  • Πρόσκρουση οχήµατος
  • Οχλαγωγία και Πολιτική εξέγερση
  • Σεισµός
 2. Ασφάλιση Κλοπής
  • Κλοπή µε διάρρηξη ή ληστεία
  • Ζηµιές στα υποστατικά και το περιεχόµενο.
 3. Ασφάλιση Ευθύνης προς Τρίτους
  • Γενική Αστική Ευθύνη (από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης)
  • Τυχαίο τραυµατισµό τρίτων προσώπων
  • Τυχαία ζηµιά σε περιουσία τρίτων προσώπων.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 1. Ασφάλιση Επακόλουθης Ζηµιάς
  • Έξοδα µεταστέγασης
  • Κάλυψη ενοικίων
  • ∆ιαχειριστικά έξοδα
  • Μισθοί Υπαλλήλων
 2. Ασφάλιση Χρηµάτων
 3. Ασφάλιση Απώλειας Κερδών
 4. Ασφάλιση Υαλοπινάκων
 5. Ασφάλιση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 6. Ασφάλιση Ψυκτικών Θαλάµων

Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Κεντρικής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λτδ καθώς και το δίκτυο των συνεργατών µας σε όλη την Κύπρο είναι στη διάθεση σας για να σας δώσουν αναλυτικότερες πληροφορίες.