Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

professional indemnityprofessional indemnity

Ο σύγχρονος επαγγελµατίας που προσφέρει υπηρεσίες µελέτης, εκπόνησης ή επίβλεψης ή που κατασκευάζει έργα, αντιµετωπίζει θέµατα ευθύνης που προκύπτουν από λάθος αποφάσεις, από προβληµατική επικοινωνία, από λανθασµένους υπολογισµούς, από χαλαρή επίβλεψη ή από παράβαση της επαγγελµατικής δεοντολογίας.

Τα λάθη και οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναµίες ακόµη και για τον πλέον ευσυνείδητο επαγγελµατία. Ο σηµερινός επαγγελµατίας έχει ανάγκη από ουσιαστική νοµική και οικονοµική προστασία για την απρόσκοπτη άσκηση της δραστηριότητας του.

Οι σύγχρονες κοινωνικό-οικονοµικές εξελίξεις, ο εκσυγχρονισµός των επαγγελµατικών υπηρεσιών, η εξέλιξη των τεχνολογικών µέσων, απαιτούν την Ασφάλιση της Επαγγελµατικής Ευθύνης ως το πλέον αξιόπιστο τεκµήριο εγγύησης των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Η Ασφάλεια Επαγγελµατικής Ευθύνης προστατεύει τον επαγγελµατία από οικονοµική απώλεια σαν συνέπεια της νοµικής του ευθύνης  έναντι τρίτων για ελλιπή άσκηση του επαγγέλµατος του ως αποτέλεσµα αµέλειας, λάθους ή παράλειψης κατά την σχεδίαση, την επίβλεψη ή την επιτήρηση έργων.

Η Κεντρική Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ στοχεύει στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζοντας συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους Αντασφαλιστικούς Οργανισµούς της Ευρώπης που εγγυώνται την ευελιξία, ταχύτητα και ανταπόκριση στις απαιτήσεις του
πελάτη και παρέχοντας αξιόπιστα προγράµµατα επαγγελµατικών ασφαλιστικών καλύψεων.

Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε οµάδες επαγγελµατιών και συνεταιρισµούς προσφέροντας συµβουλές µε κριτήρια την ποιότητα, την φερεγγυότητα την άριστη εξυπηρέτηση και την συνεχή υποστήριξη.

Οι επαγγελµατικοί κλάδοι για τους οποίους προσφέρουµε την Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης είναι:

  1. Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι
  2. Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι
  3. Επιµετρητές ποσοτήτων
  4. Κτηµατοµεσίτες
  5. Δικηγόροι, Νοµικοί Σύµβουλοι
  6. Λογιστές - Ελεγκτές
  7. Φαρµακοποιοί
  8. Οδοντογιατροί
  9. Παθολόγοι

Η ασφάλεια επαγγελµατικής ευθύνης γίνεται σε ετήσια βάση ή κατά έργο και τα ασφάλιστρα καθορίζονται ανάλογα µε τα µεικτά ετήσια έσοδα, τις υπηρεσίες που προσφέρονται, το είδος και το µέγεθος του έργου, το ύψος της ευθύνης και καλύπτει αξιώσεις ή συµβάντα που εκδηλώνονται και γνωστοποιούνται εντός της Περιόδου Ασφάλισης ή µετά την Ηµεροµηνία Αναδροµικής ισχύος της κάλυψης, που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

Ο ασφαλιστικός µας σύµβουλος έχει την εµπειρία και τις γνώσεις να µελετήσει τις εξατοµικευµένες ανάγκες του ασφαλισµένου, να προσαρµόσει την ασφαλιστική κάλυψη στις ειδικές συνθήκες του πελάτη, να προτείνει ολοκληρωµένες και συµφέρουσες λύσεις και να βρίσκεται κοντά στους πελάτες του οποιαδήποτε στιγµή χρειαστεί µε συνέπεια και υπευθυνότητα.

Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Κεντρικής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λτδ καθώς και το δίκτυο των συνεργατών µας σε όλη την Κύπρο είναι στη διάθεση σας για να σας δώσουν αναλυτικότερες πληροφορίες.